Szkoły dla absolwentów szkół podstawowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

NASZ CEL NADRZĘDNY:

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju wychowanka
w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

 

Liceum kształci młodzież w normie intelektualnej, prowadzi klasy  dla uczniów z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)

 • nauka w liceum trwa cztery lata. Odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania i podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • podstawową formą pracy w liceum są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących, prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym.
 • uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną mogą być zwolnieni  z nauki drugiego języka obcego.
 • nauczanie odbywa się metodami klasycznymi oraz metodami aktywizującymi.
 • każdy uczeń korzysta z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz z form nauki dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów organizowane są zajęcia rewalidacyjne prowadzone indywidualnie lub grupowo.
 • dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia o charakterze artystycznym ( plastyczne, muzyczne) i sportowym ( koszykówka, ping-pong, siłownia).
 • dla uczniów spoza terenu od poniedziałku do piątku oferujemy pobyt w internacie.

 

Absolwent Liceum może:

 

 • podjąć naukę w szkole policealnej i uzyskać tytuł technika,
 • kontynuować naukę na studiach wyższych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ODDZIAŁY SPECJALNE

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 • Szkoła przeznaczona jest dla uczniów:
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Nauka w szkole trwa 3 lata
 • Klasy liczą od 6 do 8 uczniów
Accessibility