Technik technologii drewna

Informacje ogólne:

 • nauka trwa 5 lat, 
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

W zawodzie technik ogrodnik wyodrębniono dwie kwalifikacje: 

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna  i materiałów drewnopochodnych

Nauczane przedmioty zawodowe obejmują: 

 • technologię wyrobów stolarskich, 
 • organizację produkcji w przemyśle drzewnym, 
 • dokumentację techniczna wyrobów stolarskich, 
 • działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym, 
 • język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym, 
 • obróbkę pomocniczą w wytwarzaniu wyrobów stolarskich,  
 • obróbka zasadniczą w wytwarzaniu wyrobów stolarskich, 
 • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich, 
 • monitoring produkcji w zakładach przemysłu drzewnego. 

Technik technologii drewna będzie przygotowany do:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, 
 • organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, 
 • programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna, 
 • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej, 
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

Perspektywy zawodowe, czyli gdzie nasi absolwenci mogą pracować: 

 • przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych 
 •  biurach projektowych 
 •  zakładach stolarskich 
 •  ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna 
 •  zakładach zajmujących się renowacją mebli 
Accessibility