Klauzula  informacyjna  administratora  w  związku  z  przetwarzaniem
danych  osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A, 64-932 Stara Łubianka;
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A, 64-932 Stara Łubianka można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: zspstaralubianka@op.pl lub nr tel. 67 216 01 14;
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu kielbon@ido.edu.pl lub tel. 729 057 572;
 4. Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych uczniów i słuchaczy jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom i słuchaczom bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia;
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1lit. c) lub art. 9 ust.2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa które znajdują się przede wszystkim w ustawach:
  Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619),
  • Ustawie z dnia 7 września 1991 r. – O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4),
  W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust.1,lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku;
 6. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów ustaw jest obligatoryjne, a w przypadkach przetwarzania danych nie objętych ustawami obowiązek podania danych osobowych może nie występować (podanie danych może być dobrowolne). O takich wypadkach będą informować szczegółowe klauzule informacyjne. W przypadku realizacji zadań szkoły które są nieobligatoryjne, wyrażoną wcześniej zgodę można wycofać w dowolnym momencie;
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  o prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych
  w art. 20 RODO;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
 12.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dyrektor
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
mgr inż. Anna Kubiak

Accessibility