• FAS – Fetal Alcohol Syndrome / AZP – Alkoholowy Zespół Płodowy
 • FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder / Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) – jest ogólnym terminem opisującym całe spektrum skutków rozwojowych powstałych w wyniku narażenia dziecka na działanie alkoholu w okresie prenatalnym. Rodzaje i wielkość tych uszkodzeń zależą od ilości alkoholu wypijanego przez przyszłą matkę, częstotliwości picia, okresu ciąży, predyspozycji, wieku i stanu zdrowia matki. Nie bez znaczenie jest również jakość i sposób odżywiania, występowanie dodatkowych uzależnień.

Nie wszystkie osoby narażone na działanie alkoholu w okresie prenatalnym cierpią na FAS.

Zaburzenia pierwotne (wynikające z uszkodzenia OUN): 

 • obniżone możliwości intelektualne,
 • zaburzone funkcje pamięci bezpośredniej,
 • problemy z uogólnianiem i planowaniem,
 • trudności z przewidywaniem konsekwencji własnych działań,
 • problemy w myśleniu abstrakcyjnym,
 • nadwrażliwość lub słaba wrażliwość na dotyk, często podwyższony próg czucia głębokiego,
 • zaburzenia widzenia, słyszenia, orientacji przestrzennej i wiele innych ograniczeń i barier w funkcjonowaniu.

Zaburzenia wtórne (wynikającej z braku lub niewłaściwej opieki nad dziećmi z FASD):

 • znużenie, zmęczenie, brak motywacji, frustracja, niepokój i lęki,
 • zachowania stereotypowe,
 • sztywność zachowań w sytuacjach społecznych,
 • poczucie bezradności i wycofanie,
 • niskie poczucie własnej wartości, izolowanie się
 • agresja i autoagresja,
 • trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • depresja i inne zaburzenia psychiczne,
 • problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków,
 • konflikty z prawem,
 • problemy z podjęciem pracy i jej utrzymaniem.

Specyfika problemów edukacyjnych dzieci z FASD

 • problemy z przyswajaniem symboli (litery, cyfry),
 • trudności z przyswojeniem i respektowaniem zasad,
 • trudności z rozumieniem zegara,
 • trudności z przetwarzaniem dźwięków,
 • kłopoty z wyciąganiem wniosków,
 • trudności w zakresie tworzenia skojarzeń,
 • kłopoty z planowaniem i przewidywaniem,
 • trudności z rozpoczynaniem i zakończeniem zadań,
 • kłopoty z dostrzeganiem istotnych dla zadania szczegółów,
 • kłopoty z graficznym przedstawieniem swojego zdania
 • trudności z organizowaniem myśli w konkretne wypowiedzi
 • kłopoty z rozumieniem języka figuratywnego,
 • trudności z rozumieniem języka niewerbalnego
 • problemy ze zrozumieniem niektórych słów, w tym pojęć naukowych,
 • trudności w zapamiętaniu wcześniej przyswojonych informacji,
 • problemy z przyswajaniem wiedzy, brak postępów w nauczaniu.

W CIĄŻY NIE MA „BEZPIECZNEJ” ILOŚCI ALKOHOLU, KTÓREJ SPOŻYCIE NIE NARAŻA DZIECKA NA WYSTĄPIENIE FASD

źródło: T. Jadczak-Szumiło K. Kałamajska-Liszcz K.  (2018) Liszcz Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji.

Accessibility