Historia szkoły

1959

Początki szkoły. Z inicjatywy Janusza Wojewódzkiego zorganizowano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, kształcącą w trybie wieczorowym. Zajęcia odbywały się w budynku szkoły podstawowej. Do klasy pierwszej przyjęto 32 uczniów. Janusz Wojewódzki od początku istnienia szkoły był jej kierownikiem łącząc równolegle funkcję kierownika szkoły podstawowej.

1959-64

W tym okresie uruchomiono 7 oddziałów. Przyjęto do szkoły 114 uczniów a ukończyło ją 55.

1964

Wieczorową Szkołę Przysposobienia Rolniczego przemianowano na szkołę dzienną, co znacznie zwiększyło zainteresowanie szkołą.

1968

Zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Zwiększa się nabór do szkoły, więc zaistniała możliwość utworzenia dwóch równoległych oddziałów.

1969

Do tego czasu Szkoła Podstawowa i Rolnicza funkcjonowały pod wspólnym kierownictwem. Po rozdzieleniu stanowisk Pan Janusz Wojewódzki  został dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

1970

W tym roku zaczęto tworzyć po trzy równoległe oddziały.

1973

Szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą. Było to wynikiem ciągłego wzrostu zainteresowania szkołą, szczególnie dziewcząt dla których trzeba było znaleźć atrakcyjny zawód.

1975

Szkoła została podporządkowana Zespołowi Szkół Rolniczych w Wałczu.

1976

Utworzono 3-letnie Technikum Ogrodnicze, w którym naukę mogli kontynuować najlepsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. To wydarzenie znacząco podniosło rangę szkoły. Ze względu na szczupłość bazy ograniczono tworzenie oddziałów Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej na rzecz Technikum Ogrodniczego.

1977

Szkoła ponownie stała się samodzielną jednostką, a w nomenklaturze pojawiła się nazwa Zespołu Szkół Rolniczych w Starej Łubiance. Zorganizowano Technikum Ogrodnicze dla Pracujących. Tę szkołę ukończyły dwa roczniki ( 40 absolwentów).

 1979

Zostało utworzone 4-letnie Technikum Ogrodnicze dla absolwentów szkół podstawowych. Przyjęto wówczas 34 osoby.

1980

Otworzono Policealne Studium Pomaturalne. Ukończyły je dwa roczniki.

1982

Oddanie do użytku nowego budynku szkoły. Szkoła zyskała 13 pomieszczeń dydaktycznych z zapleczami, bibliotekę, świetlicę oraz szatnię. Wybudowano również salę gimnastyczną. Zgodnie z decyzją władz szkolnych zaniechano naboru do 4-letniego Technikum Ogrodniczego na rzecz 5-letniego Technikum Ogrodniczego.

 1984

W wyniku działań dyrekcji zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ogrodniczych w Starej Łubiance.

1985

Wprowadzono w szkole obchody Święta Ogrodnika jako Święta Szkoły. W ramach tego Dnia w szkole odbywały się wystawy płodów rolnych, degustacje warzyw mało znanych i potraw z nich przygotowanych. Część artystyczna dotyczyła ogrodnictwa i wiązała się z pasowaniem uczniów klas pierwszych. Uwieńczeniem całości była zabawa taneczna. Święto Ogrodnika stało się tradycją naszej szkoły.

1987

Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Jacek Sanicki.

1988

Utworzenie nowego stanowiska: wicedyrektora do spraw gospodarstwa szkolnego, objął je mgr inż. Jerzy Pięta.

1989

Dyrektorem szkoły została mgr inż. Maria Skowyra. Do użytku oddano kotłownię szkolną.

1990

Dyrektorem szkoły jest mgr inż. Marzena Nyga. Utworzono Technikum Przemysłu Spożywczego.

 1992

Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Marek Januszkiewicz.

1995

Utworzono Liceum Ekonomiczne.

1997

Utworzono Technikum Agrobiznesu. 18 czerwca tego roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru. Wydarzenie to było ukoronowaniem długoletniej pracy szkoły. Teraz sztandar będzie towarzyszył najważniejszym momentom życia szkoły symbolizując jej zasługi i szczytne ideały. Dyrektorem szkoły została mgr inż. Anna Kubiak.

 1998

Do tego roku Zespół Szkół Ogrodniczych był szkołą resortową, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa.

1999

W wyniku reformy Administracyjnej kraju szkoła stała się szkoła powiatową prowadzoną przez Powiat Pilski.

2000

Utworzono Liceum Ogólnokształcące.

2002

 Zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

2003

Utworzono Technikum Architektury Krajobrazu. W szkole zostaje oddana do użytku nowoczesna pracownia komputerowa i stanowiska z dostępem do i Internetu w czytelni szkolnej. Temu wydarzeniu towarzyszy przedstawienie o tradycjach wiosenno-wielkanocnych na które przybywają do szkoły władze samorządowe i oświatowe Powiatu Pilskiego.

 2004

Utworzono Technikum Hotelarskie ze specjalnością agroturystyka, Liceum Profilowane – zarządzanie informacją. Rozpoczęło działalność 3-letnie Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych po szkole zawodowej. Szkolę ukończyły 3 klasy.

2005

Od lipca tego roku szkoła stała się szkołą regionalną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W tym roku w Liceum Ogólnokształcącym zaczęły odbywać się dodatkowe zajęcia z przysposobienia wojskowego. Utworzono 4 letnie Technikum dl Dorosłych.

 2006

 W gospodarstwie szkolnym powstały dwa nowoczesne tunele foliowe – jeden ogrzewany ze stołami przesuwanymi, drugi – gruntowy. Rozpoczęto przestawianie gospodarstwa szkolnego na produkcję ekologiczną.

 2007

Szkoła rozpoczęła kształcenie młodzieży w Zasadniczej Szkole Ogrodniczej – specjalnej.

2008

Gospodarstwo szkolne po raz pierwszy uzyskało certyfikat zgodności (produkcja roślinna ma charakter ekologiczny). Rozpoczęto przygotowania do uroczystych obchodów 50 lecia istnienia szkoły. W związku z tym w szkole przeprowadzane są liczne remonty.

2009 
W dniu 20 czerwca 2009 r. odbyła się uroczystość 50-lecia istnienia szkoły z pierwszym zjazdem absolwentów.

2010-2011

W szkole podejmuje naukę coraz więcej młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej – oddziały specjalne.

2012
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o niewyrażeniu zgody na nabór uczniów na rok szkolny 2012/2013. Organ prowadzący szkołę rozpoczął działania mające  na celu zmiany organizacyjne funkcjonowania szkoły.

2013

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na nabór na rok szkolny 2013/2014 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej – oddziały specjalne.

Accessibility