Technik architektury krajobrazu

Informacje ogólne:

 • nauka trwa 5 lat, 
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

W zawodzie technik ogrodnik wyodrębniono dwie kwalifikacje: 

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Nauczane przedmioty zawodowe obejmują: 

 • podstawy projektowania architektury krajobrazu, 
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,
 • rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, 
 • obiekty małej architektury krajobrazu, 
 • działalność gospodarcza, 
 • przepisy ruchu drogowego, 
 • język obcy zawodowy. 

Technik Architektury Krajobrazu będzie przygotowany do:

 • projektowania i kształtowania krajobrazu, 
 • realizacji i pielęgnacji terenów zielonych towarzyszących budynkom mieszkalnym, 
 • kształtowania i pielęgnacji terenów zielonych przy obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, 
 • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych (oczka wodne, fontanny, kwietniki, ławki, ogrodzenia, altanki i inne), 
 • posługiwania się programem komputerowym do tworzenia wizualizacji ogrodów i terenów zielonych, 
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, skwery, zieleń na osiedlach…), 
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu, 
 • kierowania ludźmi przy pracach ziemnych, nasadzeniowych, nawierzchniowych, montażowych, 
 • nadzoru prac rekultywacyjnych. 

Perspektywy zawodowe, czyli gdzie nasi absolwenci mogą pracować: 

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w  zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, 
 • przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, 
 • firmach produkujących i zaopatrujących w materiał roślinny i  elementy architektury ogrodów, 
 • urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych, 
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych, 
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. 
Accessibility