Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejhttp://www.zspstaralubianka.pl/ 

Data pierwszej publikacji: 2017-0915 

Data aktualizacji: 20200501 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia: 2020-05-02 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Dariusz Pranga

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 672 160 114

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Accessibility