Klasa wielozawodowa

Informacje ogólne:

  • nauka trwa 3 lata.

Szkoła stwarza dla młodzieży szanse zdobywania różnych zawodów takich jak:

  • fotograf, 
  • optyk, 
  • fryzjer, 
  • krawiec, 
  • tapicer, 
  • zegarmistrz  

Uczniowie klasy wielozawodowej realizują w szkole tylko blok kształcenia ogólnego. Teoretyczne kształcenie zawodowe realizowane jest na 4-tygodniowych kursach dokształcających organizowanych przez szkołę. Zajęcia praktyczne realizowane są w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN) 

Kształcąc się w Branżowej Szkole I Stopnia uzyskujesz: 

  • świadectwo ukończenia szkoły, 
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, 
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie.  

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, a po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończeniu szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Accessibility