Wyprawka szkolna 2023/2024

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym można składać w sekretariacie szkoły do 15 września 2023 r., (dowody zakupu podręczników (oświadczenie) można dostarczyć w późniejszym terminie wskazanym przez szkołę). Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu:

▪ podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,

▪ podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia   specjalnego,

▪ materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego

▪ materiałów ćwiczeniowych

Wysokość dofinansowania:

▪ Branżowa Szkoła I Stopnia do kwoty 390 zł

▪ Liceum Ogólnokształcące do kwoty 445 zł

▪ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy do 225 zł

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest: 

▪ faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego

▪ rachunek

▪ paragon

▪ oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację:

„Rozliczam wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.”

Załączniki do pobrania:

  1. Formularz wniosku dostępny jest na stronie szkoły TUTAJ.
  2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego o zakupie podręczników w roku szkolnym 2023/2024 TUTAJ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. poz. 1046).

Accessibility