Wyprawka szkolna 2022/2023

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2022/2023
Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym można składać w sekretariacie szkoły do 15 września 2022 r., (dowody zakupu podręczników (oświadczenie) można dostarczyć w późniejszym terminie wskazanym przez szkołę). Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu:
▪ podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
▪ podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
▪ materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego
▪ materiałów ćwiczeniowych

Wysokość dofinansowania:
▪ Branżowa Szkoła I Stopnia do kwoty 390 zł
▪ Liceum Ogólnokształcące do kwoty 445 zł
▪ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy do 225 zł

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest:
▪ faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego
▪ rachunek
▪ paragon
▪ oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację:
„Rozliczam wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.”

Załączniki do pobrania:
1. Formularz wniosku dostępny jest na stronie szkoły TUTAJ.
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego o zakupie podręczników
w roku szkolnym 2022/2023 TUTAJ.

 

Accessibility