Diagnoza w kierunku FAS/FASD

Przeprowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół doświadczonych i uprawnionych do diagnozowania FASD specjalistów, w składzie: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, lekarz medycyny, praktyk.

Członkowie zespołu posiadają tytuł Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD.

Przebieg przeprowadzonej diagnozy:

  1. Analiza dokumentacji medycznej, specjalistycznej dziecka.
  2. Wywiad z rodzicami/opiekunami diagnozującego dziecka.
  3. Analiza fotografii dziecka z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego FAS Facial Photographic Analysis Software.
  4. Przeprowadzenie badań i testów przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, przy wykorzystaniu wystandaryzowanych narzędzi.
  5. Narada całego zespołu diagnostycznego, omówienie wyników badań i wspólne ustalenie diagnozy z zastosowaniem 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code).

Zespół ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:

  • opóźnienie wzrostu, na podstawie pomiarów (masa + długość ciała), występujących na przestrzeni życia,
  • charakterystyczne dla FAS cechy dysmorficzne (ocena szerokości szpary powiekowej, rynienki podnosowej i górnej wargi),
  • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
  • prenatalna ekspozycja na alkohol.
  1. Sporządzenie przez zespół dokumentu zawierającego opinie specjalistów oraz rozpoznanie wraz z zaleceniami dla rodziców, placówek edukacyjnych, dotyczącymi dalszego postępowania z dzieckiem.

Diagnoza w kierunku FAS/FASD jest BEZPŁATNA. Finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Accessibility