Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii Covid 19 Na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia  nr 1/2020

Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii

w Starej Łubiance

z dnia 1 września 2020 r.

 

 

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  od 1 września 2020 r.

Procedura ma na celu:

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :

wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie, uczniowie, osoby przyprowadzające/dowożące uczniów do placówki.

Organizacja zajęć i pracy szkoły:

Informacje ogólne

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych za pomocą, których Dyrektor szkoły lub pracownik do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie skontaktować się z nimi w sytuacji wykazywania przez ucznia objawów zakażenia. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy za pomocą, którego nauczyciel może zweryfikować temperaturę ciała ucznia, którego stan sugeruje objawy zakażenia. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W miarę możliwości organizacja pracy szkoły będzie umożliwiać zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczać gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są usuwane lub ogranicza się do nich dostęp. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie boiska szkolnego oraz  na terenie wokół szkoły, w tym w czasie przerw. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole będą uwzględniały odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajęcia Wychowania Fizycznego

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.

Przybycie ucznia do szkoły

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani/dowożeni do szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły będą mieli umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
 • dystans od pracowników, uczniów szkoły min. 1,5 m.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Ważne:

 • Uczniowie korzystają w szatni z co drugiego boksu/szafki/wieszaka
 • Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczone godziny, aby ograniczyć większe skupiska uczniów w szatni.
 • Przy wejściu do szkoły znajduje się środek do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Rekomenduje się kontrolę codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

Obowiązki dyrektora szkoły:

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.
 2. Organizuje zajęcia zgodne z potrzebami uczniów i rodziców: zajęcia lekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne i specjalistyczne oraz umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.
 3. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
 4. Wyposaża szkołę w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 5. Planuje organizację pracy szkoły.
 6. Może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną, hybrydową po uzyskaniu zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wydziału Oświaty, w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś, kto miał kontakt ze szkołą lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa
 7. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (zał. nr 2).
 8. Zobowiązuje nauczyciela – bibliotekarza do wyznaczenia miejsca składowania oddawanych książek oznaczonych datą, w której zostały przyjęte.
 9. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania ucznia lub pracownika.
 10. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, uczniów lub domowników uczniów uczęszczających do szkoły.
 11. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.

Nauczyciele zobowiązani są do:

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami.
 2. Ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia wszelkich dodatkowych przedmiotów. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów szkolnych i książek, nie pożyczają od kolegi, koleżanki.
 3. Poinformowania rodziców o konieczności dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do noszenia maseczki przez dziecko oraz stwierdzonej alergii.
 4. Informowania uczniów o konieczności wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do oznaczonych pojemników umieszczonych na korytarzach szkoły.
 5. Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, w grupie i dlaczego zostały wprowadzone.
 6. Nieorganizowania wyjść poza teren placówki.
 7. Na lekcjach wychowania fizycznego ograniczają do minimum gry kontaktowe w celu zachowania dystansu.
 8. Regularnego wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę (przerwy międzylekcyjne).
 9. Dezynfekowanie myszki i klawiatury na początku każdych zajęć.
 10. Zapewnienia opieki uczniom nieuczęszczającym na zajęcia religii, wychowania w rodzinie. Opiekę przejmuje bibliotekarz, pedagog lub wychowawca świetlicy.
 11. Punktualnego i rzetelnego sprawowania dyżurów zgodnie z Harmonogramem dyżurów szkoły.
 12. Sprawowania pieczy nad zachowaniem dystansu między uczniami, zwłaszcza w przestrzeni wspólnej.
 13. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk.
 14. Prowadzenia zajęć w środkach ochrony indywidualnej (maski, przyłbice) w przypadku bezpośredniego kontaktu z uczniem. Nauczyciel może zdjąć osłonę ust i nosa przy zachowaniu właściwego dystansu od uczniów.
 15. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez uczniów rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, itp.
 16. Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.
 17. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych.
 18. Stałej obserwacji stanu zdrowia ucznia.
 19. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.
 20. Przed spożyciem posiłków, sprawdzenia higieny przygotowania stołówki szkolnej lub innego pomieszczenia, w którym uczniowie będą spożywały posiłki. (zał. nr 4).
 21. Nauczycieli wychowania fizycznego ustala miejsce składowania użytego sprzętu sportowego w celu jego dezynfekcji.

Obowiązki pracownika:

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2. Pracownik szkoły używa środków ochrony osobistej zgodnych z zaleceniami dyrektora szkoły. W przestrzeni wspólnej (w trakcie przerw) obowiązują maseczki lub przyłbice.
 3. Pracownicy administracji szkoły zobowiązani są do zasłaniania twarzy i stosowania środków dezynfekujących w trakcie spotkań z nauczycielami, uczniami, interesantami i rodzicami uczniów.
 4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy pracownik często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją.
 6. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę pracownicy obsługi sprzątającej, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności uczniów. Myje i dezynfekuje pracownię fizyczno/chemiczną, sale gimnastyczne oraz pracownię informatyczną po każdej grupie uczniów. Na koniec dnia dezynfekuje składowany sprzęt sportowy.
 7. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakty z uczniami i nauczycielami.

Obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
 2. Przebywając w budynku szkoły zasłaniają twarz i dezynfekują ręce.
 3. Przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci.
 4. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 5. Nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 7. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne oraz Oświadczają pisemnie, że zapoznali się z obowiązującymi w placówce Procedurami (Załącznik do niniejszych zasad są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia).
 8. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa na czas pobytu w placówce.
 9. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 13. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 14. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.
 15. Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich dzieci oraz dla osób przebywających na jego szkoły.
 16. Zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do noszenia maseczki oraz stwierdzonej u dziecka alergii.

Obowiązki uczniów

 1. Uczniowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa poza salami lekcyjnymi, w których odbywają się zajęcia.
 2. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce i w maseczce zasłaniającej usta i nos udają się pod salę klasową.
 3. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów koniecznych do zajęć.
 4. Podczas przerw zobowiązani są do zakładania maseczek. Mogą je zdjąć na boisku szkolnym (długa przerwa).
 5. Podczas przerw w szkole uczniowie muszą pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.
 6. Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.
 8. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 9. Zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19  dotyczy osoby, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne.

Kryteria kliniczne:

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność.

Kryteria epidemiologiczne:

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Osoba spełniający kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinien:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • i zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Postępowanie wobec osób, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
 • osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

Zalecenia dla personelu sprzątającego

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawriusem zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,
 • umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
 • usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.

Każda osoba w placówce może samodzielnie zmierzyć sobie temperaturę termometrem, który dostępny jest w oznaczonym pomieszczeniu.

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, aktualne wytyczne można również znaleźć na https://www.gov.pl/web/koronawirus/

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować od pracowników oraz podopiecznych. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup młodzieży, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (PSSE w Pile tel. 67 351 98 78) i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (pokój do tego wyznaczony-izolatka). Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan pracownika znacząco się pogorszy należy powiadomić służby medyczne (tel.112).

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Zapewnienie młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących
w transporcie publicznym:https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 • Jeżeli uczeń  manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób
 • Nauczyciel opiekujący się klasą niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w uzgodnieniu z rodzicem wzywa pogotowie ratunkowe.
 • W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w sytuacji, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z żadnym z rodziców, w uzgodnieniu z dyrektorem, wzywa pogotowie ratunkowe.
 • Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową informującą o tym jaki uczeń manifestował niepokojące objawy, jakie to były objawy, informację czy został odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę osób mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników).

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać Dyrektor szkoły przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów
 3. O zmianach w procedurach Dyrektor szkoły informuje pracowników i rodziców/opiekunów prawnych uczniów.
 4. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Stara Łubianka 01.09.2020 r.

 

 

Załącznikiem do niniejszych zasad są wytyczne MEN przygotowane wspólnie z GIS i MZ.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami bezpieczeństwa podjętymi w placówce i zobowiązuje się do ich przestrzegania, szczególnie w zakresie przyprowadzania dziecka zdrowego przez osoby zdrowe.

Aktualne numery telefonu:

Matki/opiekuna prawnego ………….………………………………….………

Ojca/opiekuna prawnego ……………………………………..…………………

 

……………………………………………….
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka

W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego/ej syna/córki oraz bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego/ej

syna/córki………………………………………………………………………………w każdej sytuacji.

Oświadczam, że moje dziecko w dniu składania oświadczenia nie miał/ła kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych odznak choroby (podwyższona temperatura , kaszel, katar, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu oraz inne niepokojące objawy chorobowe charakterystyczne dla COVID-19). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować wychowawcę o wystąpieniu w/w oznak chorobowych i pozostawić dziecko w domu.

Administratorem zebranych danych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: kostecka@ido.edu.pl, tel. 729 057 573.  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane na temat czasu uczęszczania do świetlicy oraz dane kontaktowe przetwarzane są na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie pracy świetlicy szkolnej oraz zapewnienie szybkiego kontaktu z rodzicami ucznia. Administrator może przetwarzać dane również w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń.  Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niewłaściwy. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy placówki oświatowej.

 

 

…………………………………………………
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

Regulamin na czas trwania epidemii covid 19 obowiązujący w internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Podstawa prawna:

Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z dn. 15.05.2020 Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla rodziców/opiekunów prawnych.

Rodzicu,

 1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z Regulaminem na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązującym w Internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.
 2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
 3. Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 4. Upewnij się, czy placówka posiada Twoje aktualne dane do kontaktu (nr telefonu).
 5. Zaopatrz dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.
 6. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerem telefonu: (067) 216-01-14 lub (067)216-01-93.
 7. W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą, telefonicznie umów spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego (2 m).
 8. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa
 9. Dopilnuj, aby dziecko zabrało niezbędne przybory i akcesoria (własne sztućce, kubek) oraz własną bieliznę pościelową (w tym kołdrę, poduszkę, prześcieradło, poszewki), którą należy regularnie zabierać do domu i prać (minimum raz na 2 tygodnie).

Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla wychowanków.

Wychowanku,

 1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.
 2. Zostań w domu jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną      o zakażenie lub przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
 3. Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie koronawirusem lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji podczas pobytu w internacie.
 4. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do poleceń wychowawcy.
 5. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
 6. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość od rozmówcy – rekomendowany dystans to min. 2 m.
 7. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 8. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do kosza i umyj ręce.
 9. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Zadbaj o czystości rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).
 11. Ale pamiętaj! Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
 12. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 13. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często wietrz swój pokój.
 14. Pamiętaj, że w trakcie trwania pandemii:
 • Sale do nauki własnej nie będą udostępniane.
 • W placówce obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz).
 • Każde wyjście i powrót do internatu należy odnotować, w pokoju wychowawców mogą przebywać tylko dwie osoby (wychowawca i wychowanek) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dystans społeczny – 2 m, zakryte nos i usta).
 • Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum.
 • Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania (świetlica i stołówka) i stosować w nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Wychowankowie nie mogą przemieszczać się między pokojami, należy ograniczyć opuszczanie pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do minimum.
 • Na świetlicy/stołówce może przebywać do 10 osób jednocześnie.

Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla wychowawcy.

                                                                            Wychowawco,

 1. Przychodź do pracy zdrowy. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na Covid-19 lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub sam podlegasz tym obowiązkom –nie przychodź do pracy i poinformuj o tym przełożonego.
 2. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności –myj ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowaj odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.
 3. Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone.
 4. Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 2 m.
 5. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełniania.
 6. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu.
 7. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
 8. Śniadania i kolacje są wydawane w podzielonych grupach(maksymalnie 15 osobowych) co 15 minut. Obiady są wydawane według planu zajęć lekcyjnych. Jednocześnie na stołówce może przebywać do 15 osób.
 9. Zajęcia grupowe będą odbywały się w małych grupach. Jednocześnie na świetlicy internackiej może przebywać do 10 osób.
 10. Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków.
 11. W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosuj zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w internacie.
 12. Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

Zasady bezpieczeństwa podczas przyjazdów oraz wykwaterowania/opuszczania internatu.

 1. Na terenie internatu mogą przebywać jedynie zdrowe osoby, bez objawów infekcji.
 2. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą przebywać na terenie internatu.
 3. Na terenie placówki obowiązuje całkowity nakaz noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych dotyczy to rodzica/opiekuna prawnego, który wchodzi z dzieckiem na teren internatu.
 4. Przed wejściem do placówki należy zdezynfekować ręce.
 5. W wykwaterowaniu mogą brać udział maksymalnie dwie osoby (uczeń + osoba towarzysząca).
 6. Podczas przyjazdu, wyjazdu lub wykwaterowania, w pokoju wychowawców mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, w tym wychowawca.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Każdy, kto poczuje się źle, u kogo wystąpią objawy grypopodobne (kaszel, duszność, gorączka, biegunka, bóle głowy, mięśni itp.) zostanie odizolowany od innych w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. W Internacie pomieszczeniem izolacji jest pokój nr 15.
 2. W przypadku złego samopoczucia wychowanka niepełnoletniego, wychowawca Internatu niezwłocznie powiadamia jego rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji, w celu pilnego odebrania dziecka z Internatu. Jeżeli istnieje podejrzenie zakażeniem Covid-19 zawiadamiana jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wychowawca wzywa pogotowie ratunkowe.
 3. W przypadku wychowanka pełnoletniego lub pracownika Internatu, gdy stan ich zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, taka osoba powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w dom i skorzystać z teleporady medycznej. Internat informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile w sytuacji podejrzenia zakażenia Covid-19.
 4. Każdy, kto źle się czuje powinien unikać dotykania ludzi, powierzchni i przedmiotów oraz powinien zakrywać usta i nos, gdy kaszle lub kicha.
 5. Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi możliwość zakażenia koronawirusem, należy poddać wietrzeniu i dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty, klawiatura).
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Internat sporządzi listę osób przebywających w tym samym czasie w placówce, gdzie przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 

 

Stara Łubianka 01.09.2020 r.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych ucznia przebywającego w internacie

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………. ……

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych)  ………………………………………………………………….…..

Numery telefonu do kontaktu………………………………………………………………..…………                                                                          

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 1. Oświadczam,że moja córka/ mój syn ……………………………………….………………nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,  otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować wychowawcę o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do internatu.                                                                                                                         

 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:……………………………….                                                                                                        

 1. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w internacie procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka             z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w internacie.

 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:…………………………………..

 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.

 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:…………………………………..

 

 1. Zobowiązuję się do poinformowania kierownika internatu/wychowawcy dyżurnego o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19  w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na     Covid-19.

 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:………………………………

Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie epidemii covid 19 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

 

Procedura ma na celu:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, uczniów oraz użytkowników biblioteki.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników, uczniów oraz użytkowników biblioteki.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki szkolnej w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 1. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy, dyrektor, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

 1. Dla czytelników otwarta jest wyłącznie wypożyczalnia.
 2. Wewnątrz biblioteki jest ograniczona liczba osób przebywających jednocześnie o czym informuję tablica informacyjna umieszczona na wejściu i wskazuje jaka maksymalna liczba osób aktualnie jest dopuszczona.
 3. Czytelnia, stanowiska komputerowe oraz katalogi kartkowe są niedostępne dla czytelników.
 4. Praca nauczyciela-bibliotekarza odbywa się na jedną zmianę w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do piątku w dni robocze (wykaz godzin znajduje się na wejściu do biblioteki).
 5. Nauczyciel-bibliotekarz pracuje w maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach oraz zachowuje dystans od czytelników i od siebie ok. 1,5m.
 6. W punkcie kontaktu użytkownika – czytelnika z nauczycielem-bibliotekarzem: nauczyciel-bibliotekarz przyjmuje książki na przygotowanym blacie, który zwiększa odległość pomiędzy użytkownikiem. Blat ten jest dezynfekowany po każdym użytkowniku, nauczyciel-bibliotekarz ma ubraną maseczkę, rękawiczki ochronne.
 7. Przy wejściu do biblioteki szkolnej zorganizowane jest stanowisko dezynfekcji rąk wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji oraz instrukcję dezynfekcji rąk .
 8. Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki szkolnej ma obowiązek  zdezynfekowania rąk oraz założenia i noszenia maseczki (lub innej osłony nosa i ust) oraz rękawiczek.
 9. Do księgozbioru ma dostęp wyłącznie nauczyciel-bibliotekarz, który podaje czytelnikowi konkretne tytuły.
 10. Księgozbiór odgrodzony jest stolikami, tak by czytelnicy nie mieli do niego dostępu.
 11. Czytelnik ma jedynie dostęp do stolika na którym wyłożone są poczytne książki.
 12. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 czytelników, którzy zachowują między sobą oraz nauczycielem-bibliotekarzem odstęp ok. 1,5 metrów.
 13. Książki do zwrotu odkładane są przez czytelników do kartonów oznakowanych aktualną datą (zwrotu), umieszczonych na wyznaczonym stoliku.
 14. Zwracane egzemplarze zostają wyłączone z możliwości wypożyczenia na okres 2 dni.
 15. Po tym okresie zwracane książki zostaną przeniesione do użytkowania w wypożyczalni.
 16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w widocznym miejscu, umieszczone są instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowaniai zakładania maseczki.
 17. W obiekcie przeprowadzana jest, kilka razy dziennie i w razie potrzeby, bieżąca dezynfekcja blatów, stołów, klamek, klawiatury, telefonów, włączników światła i innych powierzchni i elementów wyposażenia często używanego jak również pomieszczeń sanitarno-higienicznych.
 18. Pomieszczenia wietrzone są kilka razy dziennie.
 19. W obiekcie opracowane są procedury, znane personelowi, dotyczące postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u czytelnika czy osoby z personelu obiektu.
 20. W widocznym miejscu w obiekcie umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 21. Osoby z objawami takimi jak gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie powinny przebywać na terenie obiektu.
 22. Wytyczne dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 23. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów takimi jak gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 24. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 25. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowany od innych osób i zostaje powiadomiona powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczna a w uzasadnionych sytuacjach wezwać pomoc medyczną. 
 26. W sytuacji opisanej w pkt 24 zostaje spisana notatka z informacjami w jakich pomieszczeniach poruszał się i przebywał pracownik oraz z kim miał styczność, a także przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 27. Do notatki, o której mowa w pkt 25 dołącza się listę pracowników oraz uczniów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał pracownik u którego wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.
Procedura bezpiecznego korzystanie ze stołówki w internacie w okresie epidemii covid 19 w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji I Terapii w Starej Łubiance

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – § 13c.

Celem procedury jest ustalenie wymagań higieniczno-sanitarnych i zasad bezpiecznego spożywania posiłków przez uczniów  w stołówce w internacie.

Zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki

 1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni są nauczyciele.
 2. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach.
 3. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:
  • pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł,
  • pomieszczenie zostało wywietrzone.
 4. Przed wejściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
 5. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości  i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.
 6. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków.
 7. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur.
 8. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i maseczkę.
 9. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
 10. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu  grupy ze stołówki.
 11. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł.
Instrukcja przyjazdów/odbioru wychowanków internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej łubiance
 1. Do internatu wychowanek może wejść z maksymalnie jednym rodzicem/opiekunem prawnym.
 2. Rodzice i opiekunowie prawni na terenie internatu zobowiązani są do przebywania w maseczce/przyłbicy oraz zachowywania dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości).
 3. Przed wejściem na teren placówki należy zdezynfekować ręce płynem dostępnym przy wejściu głównym do internatu.
 4. W pokoju wychowawców (oraz innych gabinetach szkolnych) interesanci przyjmowani są pojedynczo.
 5. Jednocześnie na terenie internatu może przebywać maksymalnie 5 rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Na teren internatu mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez oznak infekcji (kaszel, katar, gorączka, ogólne rozbicie).

Pliki do pobrania:

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z procedurami bezpieczeństwa
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia przebywającego w internacie
Accessibility