O PROJEKCIE

Jednym z celów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026 uchwalonego uchwałą Nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. (zmienioną uchwałą Nr XLVI/919/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.), jest „Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej”.

Wśród wielu problemów społecznych występujących w Polsce, na jedno z czołowych miejsc wysuwają się problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają też na całą populację.

Realizowany przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, przy współudziale Fundacji Medycyna i Sztuka projekt pn. „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” jest odpowiedzą na potrzebę poszerzenia wiedzy na temat FASD oraz budowania odpowiedniego systemu wsparcia dla rodzin oraz dzieci, które zostały narażone na działanie alkoholu w okresie prenatalnym.

Cele projektu

• Poprawa jakości życia rodzin z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (FASD) i dziećmi z nieprzystosowawczymi wzorcami funkcjonowania.

• Wypracowanie dla dzieci i młodzieży z tych grup strategii kształcenia, ukierunkowanej na włączanie uczniów w główny nurt edukacji.

• Uzyskanie informacji o potencjalnych możliwościach dziecka i oceny jego szans rozwojowych dzięki wysokospecjalistycznej i interdyscyplinarnej diagnostyce.

• Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas realizowanych turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego w wieku od 3-18 lat.

• Zapewnienie pomocy i szkoleń niezbędnych dla właściwego, codziennego funkcjonowania dziecka postępowania rodziców i opiekunów i w efekcie przejęcia przez nich roli koordynatora terapii i prawidłowego rozwoju dziecka.

Projekt jest realizowany przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul Kościuszkowców 2 A.

Partnerem Projektu, wyłonionym w drodze konkursu na okres 01.12. 2022 r. do 31.12.2023 r. jest Fundacja Medycyna i Sztuka z siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowa 6.

Okres realizacji: 01.12. 2022 r. do 31.12.2023.

Całkowita wartość projektu: 3.159.000,00 zł.

Projekt finansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.