Warunki uczestnictwa w Projekcie

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat, u których:

a) występuje podejrzenie zaburzeń związanych z FAS/FASD,
b) lub u których zdiagnozowano FAS/FASD,
c) lub które wywodzą się lub przebywają w środowiskach dysfunkcyjnych i są zagrożone uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego,
d) rodzice/opiekunowie, którzy złożyli deklarację o wyrażeniu świadomej zgody na udział w Projekcie (klik)

2. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do dostarczenia niezbędnych dokumentów, określonych w Regulaminie (klik)

3. Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają dzieci/ młodzież oraz ich rodziny mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego

4. O włączeniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń