DIAGNOSTYKA FAS/FASD

Diagnoza w kierunku FAS/FASD jest BEZPŁATNA, finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Przeprowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół doświadczonych i uprawnionych do diagnozowania FASD specjalistów, w składzie: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, lekarz medycyny, praktyk. Członkowie zespołu posiadają tytuł Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD.

Działania zespołu skierowane są na wieloaspektową i specjalistyczną diagnozę polegającą na określaniu nie tylko zaburzeń, ale także zasobów dziecka, na podstawie której rodzice, opiekunowie, nauczyciele otrzymają dokument obejmujący zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem w zakresie obszarów wymagających wspomagania.

Podczas diagnozy stosowane są wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne, w tym Waszyngtoński 4-Cyfrowy Kwestionariusz FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington).

Przebieg diagnostyki w kierunku FAS/FASD:

1. Analiza dokumentacji medycznej, specjalistycznej dziecka.
2. Wywiad z rodzicami/opiekunami diagnozującego dziecka.
3. Analiza fotografii dziecka z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego FAS Facial Photographic Analysis Software.
4. Przeprowadzenie badań i testów przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, przy wykorzystaniu wystandaryzowanych narzędzi.
5. Narada całego zespołu diagnostycznego, omówienie wyników badań i wspólne ustalenie diagnozy z zastosowaniem 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code).

Zespół ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:

opóźnienie wzrostu, na podstawie pomiarów (masa + długość ciała), występujących na przestrzeni życia,
charakterystyczne dla FAS cechy dysmorficzne (ocena szerokości szpary powiekowej, rynienki podnosowej i górnej wargi),
uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
prenatalna ekspozycja na alkohol.

6. Sporządzenie przez zespół dokumentu zawierającego opinie specjalistów oraz rozpoznanie wraz z zaleceniami dla rodziców, placówek edukacyjnych, dotyczącymi dalszego postępowania z dzieckiem.

Rodzicu, opiekunie, jeżeli jesteś zainteresowany diagnozą w kierunku FAS/FASD swojego dziecka prosimy o kontakt.