CZYM JEST FAS/FASD?

FAS – Fetal Alcohol Syndrome / AZP – Alkoholowy Zespół Płodowy

FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder / Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) – jest ogólnym terminem opisującym całe spektrum skutków rozwojowych powstałych w wyniku narażenia dziecka na działanie alkoholu w okresie prenatalnym. Rodzaje i wielkość tych uszkodzeń zależą od ilości alkoholu wypijanego przez przyszłą matkę, częstotliwości picia, okresu ciąży, predyspozycji, wieku i stanu zdrowia matki. Nie bez znaczenia jest również jakość i sposób odżywiania oraz występowanie dodatkowych uzależnień.

Nie wszystkie osoby narażone na działanie alkoholu w okresie prenatalnym cierpią na FAS.

Zaburzenia pierwotne (wynikające z uszkodzenia OUN):

• obniżone możliwości intelektualne,

• zaburzone funkcje pamięci bezpośredniej,

• problemy z uogólnianiem i planowaniem,

• trudności z przewidywaniem konsekwencji własnych działań,

• problemy w myśleniu abstrakcyjnym,

• nadwrażliwość lub słaba wrażliwość na dotyk, często podwyższony próg czucia głębokiego,

• zaburzenia widzenia, słyszenia, orientacji przestrzennej i wiele innych ograniczeń i barier w funkcjonowaniu.

Specyfika problemów edukacyjnych dzieci z FASD:

• problemy z przyswajaniem symboli (litery, cyfry),

• trudności z przyswojeniem i respektowaniem zasad,

• trudności z rozumieniem zegara,

• trudności z przetwarzaniem dźwięków,

• kłopoty z wyciąganiem wniosków,

• trudności w zakresie tworzenia skojarzeń,

• kłopoty z planowaniem i przewidywaniem,

• trudności z rozpoczynaniem i zakończeniem zadań,

• kłopoty z dostrzeganiem istotnych dla zadania szczegółów,

• kłopoty z graficznym przedstawieniem swojego zdania,

• trudności z organizowaniem myśli w konkretne wypowiedzi,

• kłopoty z rozumieniem języka figuratywnego,

• trudności z rozumieniem języka niewerbalnego,

• problemy ze zrozumieniem niektórych słów, w tym pojęć naukowych,
• trudności w zapamiętaniu wcześniej przyswojonych informacji,

• problemy z przyswajaniem wiedzy, brak postępów w nauczaniu.

Zaburzenia wtórne (wynikającej z braku lub niewłaściwej opieki nad dziećmi z FASD):

• znużenie, zmęczenie, brak motywacji, frustracja, niepokój i lęki,

• zachowania stereotypowe,

• sztywność zachowań w sytuacjach społecznych,

• poczucie bezradności i wycofanie,

• niskie poczucie własnej wartości, izolowanie się
• agresja i autoagresja,

• trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,
• zaburzenia koncentracji uwagi,

• depresja i inne zaburzenia psychiczne,

• problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków,
• konflikty z prawem,

•problemy z podjęciem pracy i jej utrzymaniem.

W CIĄŻY NIE MA „BEZPIECZNEJ” ILOŚCI ALKOHOLU, KTÓREJ SPOŻYCIE NIE NARAŻA DZIECKA NA WYSTĄPIENIE FASD!

FASD

Źródło: T. Jadczak-Szumiło K. Kałamajska-Liszcz K. (2018) Liszcz Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji.