WARSZTATY EDUKACYJNO-ROZWOJOWE

Dzieci z FAS/FASD najczęściej wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na złożoność problemów, które wynikają z ekspozycji płodu na alkohol w okresie płodowym, rodziny wymagają szczególnego wsparcia w opiece nad dzieckiem, w procesie diagnostyki, terapii. Niewątpliwie potrzebują również wiedzy jak sobie radzić w tym trudnym dla nich zadaniu.

Dzieci ze spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych oprócz uszkodzenia OUN bardzo często posiadają zaburzenia przywiązania i więzi. Z tego też powodu opiekunowie odczuwają olbrzymi stres, którego przyczyną jest wejście w nową rolę oraz specyfika funkcjonowania młodego człowieka. W przypadku dziecka, które doznało zaniedbania, odrzucenia przez rodziców, przemocy lub doświadczyło różnego rodzaju traum, zdarza się, że tradycyjne metody wychowawcze i rehabilitacji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Rodzice w takiej sytuacji doznają frustracji, zagubienia, niezrozumienia, a co za tym idzie – potrzebują odpowiedniego wsparcia specjalistów.

Ośrodek Diagnostyki i Terapii FAS/FASD funkcjonujący w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, przy współudziale Fundacji Medycyna i Sztuka, oferuje wsparcie w postaci warsztatów edukacyjno-rozwojowych, podczas których rodzice/opiekunowie dzieci z FAS/FASD mają możliwość:

poszerzenia wiedzy na temat specyfiki zaburzeń rozwoju i dostępności oferowanych form pomocy;

nabycia umiejętności i kompetencji radzenia sobie ze specyficznym przebiegiem rozwoju dziecka w rodzinie i społeczności lokalnej;

otrzymania pomocy w zakresie regulacji negatywnych schematów interaktywnych pomiędzy rodzicami i dziećmi;

uczestniczenia w terapii indywidualnej lub grupowej rodzinnej ukierunkowanej na pomoc członkom rodziny w lepszym zrozumieniu doświadczanego stresu, w radzeniu sobie z nim, a także z negatywnymi emocjami związanymi z niepełnosprawnością dziecka.